ششمین همایش پژوهشهای ادبی، دی ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش پژوهشهای ادبی

ششمین همایش پژوهشهای ادبی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش پژوهشهای ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش پژوهشهای ادبی