نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق

نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق

The International Universal Iran Laws Congress

پوستر نخستین کنگره بین المللی  جامع حقوق

نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط مرکز همایشهای توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

قوق خصوصی
 حقوق مدنی
-حقوق اشخاص
- حقوق شخصیه
-حقوق ارثیه 
 حقوق اموال 
-حقوق قراردادی
- مسئولیت مدنی
حقوق تجارت 
-شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
-شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
- اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و غیره)
- قراردادهای تجاری
-مشاغل تجاری
-موت  تجاری ( ورشکستگی)
حقوق جزا 
حقوق جزای داخلی 
-حقوق جزای عمومی
  -جرم 
  -مسئولیت کیفری 
  -مجازات

حقوق جزای اختصاصی
  -جرائم علیه اشخاص
  -جرائم علیه اموال
  -جرائم علیه امنیت
حقوق جزای خارجی
- حقوق جزای فرا ملی
-حقوق کیفری بین الملل
علوم مُعین
 علوم جرم یابی
  -پزشکی قانونی
  -پلیس علمی
 علوم جرم شناسی
  -روان شناسی کیفری
  -جامعه شناسی کیفری
  -زیست شناسی کیفری
 کیفرشناسی
  - علم اداره زندانها
  -روان شناسی قضائی
  -روانپزشکی قانونی
حقوق عمومی 
حقوق اساسی
  -نظامهای حکومتی
  -حقوق و آزادیهای فردی
  -تفسیر قانون اساسی
حقوق اداری
  - اعمال اداری 
  - قراردادهای اداری
آئین دادرسی
  -آئین دادرسی مدنی
  - آئین دادرسی کیفری
  -آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)
  -آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)
حقوق ثبت
حقوق کار

-کارگر
- کارفرما 
- مراجع حل اختلاف
حقوق بانکی
حقوق بیمه

حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
  -حقوق اساسی بین الملل 
  - حقوق اداری بین الملل 
  -آئین دادرسی بین الملل 

حقوق بین الملل خصوصی
  -حقوق مدنی بین الملل 
  -تعارض قوانین
  - تعارض دادگاهها
  -  تابعیت
 حقوق تجارت بین الملل 

حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
-تاریخ حقوق
-جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)
- فلسفه حقوق
-جامعه شناسی حقوق

حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
اصول فقه 
  -اصول لفظیه
  -اصول عملیه
  -تعارض ادله
 -اجتهاد و تقلید
  -  منابع فقه
متون فقه
  -  عبادات
  - عقود
  -ایقاعات
  - جزائیات
قواعد فقه 
  - قواعد فقه مدنی
  - قواعد فقه کیفری
  - قواعد فقه قضائیمقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق