همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

The International Conference on Quran and Orientalists

پوستر همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط مجتمع آموزش عالی امام خمینی در شهر قم برگزار گردید.


همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

مطالعات اسلامی مستشرقان از چند قرن قبل تا کنون با فراز و نشیب های متعدد ادامه یافته وآنان نسبت به قرآن، اظهار نظرهای متعددی کرده اندکه گاه صحیح و گاهی نادرست است، شناخت این موارد برای قرآن پژوهان ضروری است.
 از طرف دیگر تبادل نظر قرآن پژوهان مسلمان با مستشرقان زمینه ساز شناخت شیوه های مطالعاتی جدید آنها و نقد و تصحیح آرای آنان است و برای اجرای دروس و رشته های مربوط  به این موضوع مفید می باشد.
از آنجا که اساتید و دانش پژوهان جامعة المصطفی(ص) در کشورهای متعدد و اساتید دیگر مراکز علمی داخل و خارج در پژوهش های علمی  با افکار مستشرقان برخورد  می کنند لازم است از این دیدگاهها و نقد آنها اطلاع کافی داشته باشند.

دستاوردها:

انتظار می رود با یاری خداوند متعال این همایش نتایج ذیل را در پی داشته باشد:

  • زمینه سازی برای تأسیس رشته قرآن و مستشرقان درمقاطع ارشد و دکتری.
  • آماده سازی موادجهت  تدوین متون درس قرآن و مستشرقان.
  • مرتفع ساختن کمبودهای علمی مستشرقان و اصلاح خطاهای آنان با رصد علمی و نقد آثارشان.
  • زمینه سازی جهت بهربرداری از شیوه های جدید مطالعات قرآنی مستشرقان.
  • نشر آثار همایش (حداقل پنج جلد کتاب، دو مجله، ویژه نامه، نرم افزار).

اهداف برگزاری همایش:

  1. بررسی دیدگاههای مستشرقان در مورد قرآن در عرصه بین الملل.
  2. زمینه سازی برای تبادل نظر بین اساتید داخل و خارج جامعةالمصطفی با مستشرقان معاصر.
  3. بهره گیری از روش های مطالعاتی جدید مستشرقان در حوزه قرآن در عرصه بین الملل.


محورها:

علوم قرآن

وحی؛ نزول قرآن؛ ابعاد اعجاز قرآن؛ تحدی قرآن؛ تحریف ناپذیری قرآن؛ نسخ؛ محکم و متشابه؛ اسباب نزول؛ قرائات؛ قاریان؛ مبانی و قواعد و روشهای تفسیر؛ اسرائیلیات در تفسیر؛ جمع قرآن؛ کتّاب وحی؛ مصاحف؛ نسخه های خطی؛ تاریخ تفسیر.

روش شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان
 
سیر مطالعات قرآنی در غرب از ابتدا تا کنون (مراحل، انگیزه ها، اهداف، تأثیر و تأثرات و رویکردها)؛ شخصیت شناسی قرآن پژوهان غربی؛ بررسی شیوه های جدید مستشرقان در تفسیر قرآن (تحلیل روانشناختی، تحلیل تاریخی، هرمنوتیک و قرآن.)

زبان، ادبیات و ساختار قرآن

ادبیات قرآنی و مباحث لفظی قرآن: خط عربی، پیوستگی و انسجام ساختاری آیات قرآن، واژگان دخیل، نقش زبانهای سامی در تفسیر قرآن؛ بلاغت در قرآن؛ استعاره در قرآن.
و سایر موضوعات مرتبط با محورهای مذکور.