سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

13th Annual Conference of Mechanical Engineering

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک