دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

10th National Congress on Orthotics and Prosthetics

دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۱ تا ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات:
- اختلالات ارتوپدی
- ضایعات نورولوژی
- بیومکانیک
- دیابت
- سالمندی
- پروتز زیبایی
- مشکلات پوستی
- سوختگی
- ملاحظات روانشناختی
- مواد و قطعات
- تکنیک های ساخت
- اخلاق حرفه ای
- آموزش
- مدیریت کیفیت
- ارگونومی وبهداشت حرفه ای
- توانبخشی مبتنی برشواهد
- تجهیزات ونرم افزار
- نیازسنجی