چهارمین کنفرانس سد سازی ایران

چهارمین کنفرانس سد سازی ایران

4th Conference on Dam Construction

چهارمین کنفرانس سد سازی ایران در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۷۹ تا ۱۲ دی ۱۳۷۹ توسط IRCOLD در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سد سازی ایران