ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

پوستر ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات  آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- آزمایشگاه و بالین: آزمایشگاه و ترومبوفیلی
- آموزش علوم آزمایشگاهی (چالش ها و راهکارها)
- اخلاق (حقوق متقابل)
- تضمین کیفیت و اعتباربخشی
- آزمایشگاه و مدیریت منابع
- آزمایشگاه و بالین: آزمایشگاه و بیماری های روماتولوژیک
- آزمایشگاه و بالین: آزمایشگاه و بیماری های قلبی
- آزمایشگاه و بالین: آزمایشگاه و عفونت های چشم
- سلامت خانواده و آزمایشگاه (اهمیت غربالگری) 
- آزمایشگاه و بالین: آزمایشگاه و بدخیمی های دستگاه گوارش
- مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی و سل خارج ریوی
- آزمایشگاه، پرستار، بالین (تعامل تیم سلامت در حوزه آزمایش گاه)
- پژوهش های علوم آزمایشگاهی  (دیابت)
- پژوهش های علوم آزمایشگاهی  (میکروب)
- پژوهش های علوم آزمایشگاهی  (بیوشیمی)
- پزشک خانواده و نظام ارجاع