نخستین همایش ملی انیمیشن ایران

نخستین همایش ملی انیمیشن ایران

نخستین همایش ملی انیمیشن ایران در تاریخ ۱ اردبهشت ۱۳۸۷ تا ۲ اردبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.