نخستین همایش ملی انیمیشن ایران

نخستین همایش ملی انیمیشن ایران

نخستین همایش ملی انیمیشن ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.