کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن

کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن

International Mining Congress and Exhibition

کنگره و نمایشگاه بین المللی معدن در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۸۸ توسط خانه معدن ایران در شهر تهران برگزار گردید.