اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای

اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای

1st Iranian Entrepreneurship Management and Regionl Developent

اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه سیستان وبلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


اهداف همایش:

ترویج فرهنگ کار آفرینی بارویکرد منطقه ای
ایجاد زمینه های تبادل نظروتعامل میان صاحبنظران واندیشمندان  کار آفرینی
شناسایی قابلیت ها وتوانمندی های بومی ومنطقه ای در راستای توسعه کسب کارهای جدید
معرفی راهبردهای نوین توسعه منطقه ای با رویکردمدیریت کار آفرینی وتوسعه منطقه ای
توسعه وترویج فرهنگ تحقیق وپژوهش درزمینه کار آفرینی وتوسعه منطقه ای
معرفی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشی وکاربردی در زمینه مدیریت مدیریت کار آفرینی وکسب کارهای جدید
حمایت فکری ازکارآفرینان موفق با رویکردتوسعه منطقه ای
شناسایی نیازهاوالزامات توسعه کارآفرینی در منطقه
بررسی موانع ومحدودیت های توسعه کار آفرینی در کشور


محور های اصلی همایش
·   مبانی نظری، الگوها و انواع کارآفرینی در حوزه های مختلف
·   دولت، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   کارآفرینی سازمانی و شرکت های کارآفرین
·   خصوصی سازی، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   صنعت گردشگری، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   فناوری اطلاعات، کارآفرینی دیجیتالی و توسعه منطقه ای
·   پارک های فناوری، مراکز رشد و سازمان های مشاوره ای
·   تعاونی ها، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   بنگاه های کوچک و متوسط (SME s) و توسعه منطقه ای
·   صنعت و دانشگاه، مراکز آموزش عالی، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   شهر کارآفرین و توسعه منطقه ای·   کارآفرینی و توسعه روستایی
·   فرهنگ، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه منطقه ای
·   بازاریابی، کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   صنایع دستی، کسب و کارهای خانگی و محلی و توسعه منطقه ای
·   نقش مناطق آزاد تجاری در کارآفرینی و توسعه منطقه ای
·   بازارچه های مرزی، کارآفرینی و توسعه منطقه ای