همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

Islamic Economics and Development Conference

همایش اقتصاد اسلامی و توسعه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش اقتصاد اسلامی پارادوکس های توسعه در جوامع اسلامی 1. زهد و ساده زیستی مورد نظر اسلام: مانع یا تسهیل کننده توسعه 2. دگرخواهی( ویژگی انسان اسلام ) و منع خودخواهی : آیا توسعه اقتصادی بدون خودخواهی عوامل اقتصادی ممکن است؟ 3. ممنوعیت بهره : مانع یا زمینه ساز توسعه؟ 4. انعطاف پذیری دکترین اقتصاد اسلامی : فرصت یا تهدید ؟ 5. نقش آموزه هتای مورد حمایت اسلام در فرایند توسعه اقتصادی 6. تقابل رشد و توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی جایگاه دولت اسلامی درتوسعه اقتصادی 1. ویژگی های دولت دینی و تفاوتهای جوهری آن با دولت سکولار 2. نقد و برسی نظریه حکمرانی 3. وظایف دولت از ددگاه اسلام ( مطالعه تطبیقی ) 4. جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت 5. دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست 6. دولت اسلامی ورشد اقتصادی 7. دولت اسلامی و توسعه علوم و فناوری 8. دولت اسلامی و امنیت سرمایه گذاری 9. دولت اسلامی و توسعه ابزارهای جدید مالی 10. دولت اسلامی و رفاه عمومی 11. دولت اسلامی و آموزش همگانی 12. دولت اسلامی و مصرف خصوصی 13. دولت اسلامی و هزینه های دولت 14. دولت اسلامی و امید به آیندهمقالات پذیرش شده در همایش اقتصاد اسلامی و توسعه