اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

پوستر اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط در شهر قم برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ارتقای دانش عمومی در زمینه مفاهیم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و تبیین نحوه تاثیرگذاری این مفاهیم بر اشتغال
- معرفی چارچوبها و استانداردهای ورود به حوزه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، توصیف الزامات و شرایط حصول نتیجه
- ارایه تجارب موفق و آسیب شناسی تجارب ناموفق سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات سازمانها، شرکتها و نهادهای ایرانی
- ارایه تجارب موفق سایر کشورها در زمینه سرمایه گذاری و اشتغالزایی در فناوری اطلاعات
- بررسی نقشه راه توسعه صنعت و صادرات فناوری اطلاعات ایران
- کسب و کار، نوآوری و کار آفرینی در صنعت و صادرات فناوری اطلاعات
- روشهای تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری این صنعت
- شناسایی فناوریهای نوظهور و فرصتهای داخلی و صادراتی

محورهای همایش:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتقال تکنولوژی ، چالشها و فرصتها
- مدلهای مختلف انتقال تکنولوژی های مرتبط با ICT
- موانع و مشکلات انتقال تکنولوژی در این حوزه
- ارائه نقشه راه انتقال تکنولوژی ICT
- فرصتها و مزایای ورود ایران به  این حوزه از تکنولوژی
- ایجاد واحدهای R&D محور انتقال تکنولوژی
- ملزومات مدیریتی و قانونی انتقال تکنولوژی
- شرایط رقابتی اثر گذار بر انتقال تکنولوژی

شهر الکترونیک ، مدیریت و خدمات یکپارچه شهری (زیر ساختها ، ابزارها)
- ابزارهای مورد نیاز شهر الکترونیک نمونه چیست؟
- ملزومات مورد نیاز مدیریت یکپارچه شهری چیست؟
- زیرساختهای شهر الکترونیک نمونه چیست؟

کار آفرینی و افزایش تولید ناخالص ملی با رویکرد ICT
- نقش ICT در کارآفرینی سایر بنگاههای اقتصادی
- ICT زیربنای توسعه اقتصادی
- نقش ICT در تولید ناخالص داخلی کشور
- تولید ثروت ملی با بهره گیری از ICT
- نقش نوآوری و خلاقیت در کسب و کار الکترونیک

شهرکهای صنعتی فناوری اطلاعات و ارتباطات الزامات و فرصتهای پیش رو
- شهرکهای صنعتی ICT محور ارتباط صنعت و دانشگاه
- مدلهای توسعه ای در سایر کشورها در این حوزه تکنولوژی
- تولید در مقیاس جهانی

صادرات نرم افزار و رسانه های دیجیتال راهکارها و چالشها
- کسب و کارهای جدید مبتنی بر رسانه های دیجیتال
- نرم افزارهای تلفن همراه
- انیمیشن و شبکه های اجتماعی ازارهای کسب درآمد ارزی

سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شرکتهای سهامی عام و تعاونیهای فراگیر روشهای سنتی تامین مالی طرحهای ICT
- وظیفه دولت در ایجاد هولدینگ ICT
- تکیه بر بازار دوم بورس