اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

1st International Congress on Seismic Retrofitting

اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای