شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

16th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2010)

شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۸ تا ۸ بهمن ۱۳۸۸ توسط انجمن اپتیک و فتونیک ایران و دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران