سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

13th Iranian Conference on Optics and Photonics

سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۵ تا ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ توسط انجمن اپتیک و فتونیک ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران