نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ

نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ

The 1st International Congress of Larg Animal Practitioners

نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.