همایش بین المللی قرآن و روابط بین الملل

همایش بین المللی قرآن و روابط بین الملل

International Conference on the Holy Koran and International Relations

همایش بین المللی قرآن و روابط بین الملل در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در شهر تهران برگزار گردید.


 بشریت در تاریخ خود همواره تشنه معرفت و شناخت بوده که این شناخت از دو منبع سیراب شده است، یکی به برکت وحی و دیگری عقل. امروز در عرف بسیاری از محافل فکری این ارتباط به عنوان رابطه علم و دین شناخته می شود. صرفنظر از این نکته مهم که نوع ارتباط این دو مقوله هنوز موضوع بسیاری از مباحث فکری است، اما تولید ادبیات در حد این دو مفهوم متوقف نشده است، بلکه پابه پای مقتضیات نوین، نگاه دینی و قرآنی به علوم روز به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از این نگاه، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه پا به پای دانشکده روابط بین الملل حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه همایش بین المللی "قرآن و  روابط بین الملل" را برگزار می کنند. با عنایت به موضوعات و محورهای پژوهشی ذیل، از عموم پژوهشگران حوزه دانشگاه دعوت به عمل می آورد در غنای هر چه بیشتر این مهم ما را یاری دهند.

موضوعات همایش:
- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل در اسلام
-  تنظیم اولویت روابط با سایر کشورها از دیدگاه قرآن
-  جایگاه قرارداها در روبط بین الملل از دیدگاه اسلام
-  قاعده های قرآنی و نقش آن ها در روابط بین الملل( قاعده لزوم، نفی سبیل، نفی عسر و حرج و ...)
-  قاعده وسع و ارتباط آن با قاعده های لزوم و نفی سبیل
- اصل همزیستی مسالمت آمیز در اسلام
- نقش اسلام در بین المللی کردن جامعه بشری
- روش های حل اختلاف بین المللی
- حقوق پناهندگان در اسلام
- اهداف و ابرازهای دیپلماسی اسلام
- مسوولیت بین الملل دولت در اسلام
- اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
- حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام
- جنگ و صلح در اسلام
- جهانشمولی اسلام و ارتباط آن با حقوق بین الملل