اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

1st Iranian Conference on Economic Activities Development

اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی در تاریخ ۳ دی ۱۳۸۷ تا ۴ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه پیام نور در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش

- فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت و نقش کلیدی مفهوم فعالیت اقتصادی در اشتغال و توسعه کشور
- تبیین ارتباط و تعامل تنگاتنگ مفهوم فعالیت اقتصادی با امور کشور
- بررسی نقش، جایگاه و مسئولیت نهادهای اجرایی و تقنینی در ارتباط با سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی
- تبادل تجارب، اطلاعات و دانش بین اندیشمندان، مسئولان و کارشناسان پیرامون اهداف و محورهای همایش
- تعامل سازنده بین دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی با نهادهای تقنینی و اجرایی، حول رویکرد توسعۀ مبتنی بر فعالیت‌ اقتصادی
- شناخت چالش‌ها، مشکلات، قوت‌ها و فرصت‌های توسعۀ مبتنی بر فعالیت اقتصادی
- آسیب‌شناسی توسعه با تاکید بر صادرات غیرنفتی، افزایش تولید و اشتغال

محورهای همایش
- مبانی نظری مفهوم فعالیت اقتصادی
- نقش و جایگاه فعالیت­های اقتصادی در اشتغال و توسعه
- استاندارسازی فعالیت­های اقتصادی کشور
- بهبود نظام آموزشی برای برآوردن نیازهای مدیریتی و تخصصی فعالیت­های اقتصادی
- بهبود نظام پژوهشی برای برآوردن نیازهای پژوهشی فعالیت‌های اقتصادی
- نقش سامان­دهی فعالیت­های اقتصادی در تنظیم بازار کالاها و خدمات
- ارتباط فعالیت­های اقتصادی با توسعه بنگاه­­های کوچک و متوسط (SMEs)
- جایگاه فعالیت­های اقتصادی در توسعه سرمایه­گذاری داخلی و خارجی
- فعالیت اقتصادی و نقش آن در عدالت اجتماعی
- جایگاه نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی در توسعه فعالیت­های اقتصادی
- فناوری و کارآفرینی؛ عوامل تحول و دگرگونی در فعالیت­­های اقتصادی
- نقش فعالیت اقتصادی در سیاست­ها و برنامه­های دفاعی و بین­المللیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی