سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر

سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر

پوستر سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر

سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط شرکت همایش تجارت پارسیان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اجلاس:

- مدیریت جهادی در عرصه تحقیق و توسعه در راستای تحول اقتصادی کشور
- تـقـویـت عـزم مـلی و تـرویـج فـرهـنـگ تـحـقـیـق و توسعـه در جـامعـه
- مـدیـریـت راهـبـردی تـحـقـیـق و تـوسعـه در شـرایـط اقتصـاد مقاومـتی
- تحقیـق و توسعـه و نقـش آن در کارآفرینـی و ایجـاد فضـای کسـب و کـار
- تـحـقـیـق و تـوسـعـه و مـکـانـیـزمـهـای بـهـره وری در سـازمـان
- راهـکارهـای نـویـن فرآیـنـد تحقیـق و توسـعـه (بـرنامـه ریـزی تا اجـراء)
- مدیریت جامع منابع انسانی دانش بنیان و تأثیرات آن در بهره ور سازی تحقیق و توسعه
- مـدیـریـت نـوآوری و روشـهـای ارتـقـاء خـلاقـیـت در تحقیـق و تـوسعـه
- تعامل با نهادهای داخلی و بین المللی در راستای ارتقاء دستاوردهای تحقیق و توسعه
- بـکارگیـری فـناوری اطلاعـات و  ارتباطـات در فـرآینـد تـحقیـق و تـوسعـه
- جایگاه، شباهتها و تفاوتهای فرآیند تحقیق و توسعه در سازمانهای تـولیدی و خدماتی
- تحقیق و توسعه نوآورانه در راستای ارتقاء کیفیت و تـوسعه خدمات جـدیـد
- دستیـابی، انتقـال و پیـاده سـازی فنـاوریهـای نـویـن در تـحقیـق و تـوسعـه
- مـدلهای کسب و کار با رویکرد جذب و بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه
- آسیـب شناسـی واحدهـای تحقیـق و توسعـه در دستیـابی به توسعـه پایـدار
- آینده پژوهی و ارتباط آن با نوآوری و دستیابی به فرصتهای برتر اقتصادی