اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی - چالشها و راهکارها

اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی - چالشها و راهکارها

اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی - چالشها و راهکارها در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف:
تبادل دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه مشاغل خانگی کشور
توسعه فرهنگ‌ مشاغل خانگی در جامعه
بررسی الزامات و چالش‌های موجود و کوشش جهت دستیابی به راهکارهای علمی و اجرایی
شناسایی زمینه‌های جدید مشاغل خانگی در کشور
شناسایی و معرفی الگوهای مناسب ایجاد مشاغل خانگی در ایران

محورهای اصلی:‌
تجارب جهانی در توسعه مشاغل خانگی و مقایسه تطبیقی آن 
اصل 43و  44 قانون اساسی و نقش دولت در توسعه مشاغل خانگی 
آثار و پیامدهای توسعه مشاغل خانگی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ...)
فناوریهای نوین و مشاغل خانگی
سیاستها و برنامه‌های ملی در توسعه مشاغل خانگی و نهادهای نظارتی و حمایتی
الگوها و مدل مناسب مشاغل خانگی
مشاغل خانگی و بازاریابی داخی و خارجی

محورهای فرعی:
اثرات توسعه کسب و کار خانگی در کاهش شکاف طبقاتی در جامعه
ضرورت و ایجاد نهادهای پشتیبان، حمایتی و نظارتی مورد نیاز در مشاغل خانگی
نقش ICT در توسعه مشاغل خانگی
مهندسی صرفه جویی ناشی از توسعه مشاغل خانگی
مشاغل خانگی و چالش‌های فرهنگ و باورهای اجتماعی
مشاغل خانگی و کارکرد آن در اقتصاد خرد و کلان
مشاغل خانگی، نظارت قانونی،‌ کنترل کیفیت و تولیدات استاندارد و بهداشتی
بازاریابی و فروش کسب و کار و صادرات غیرنفتی، بازارچه‌ها و ...
رنجیره‌های تولیدات خانگی (قطعه‌سازی)
آموزش کسب و کار خانگی (الگوها، ارزیابی و...) فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی
مشاوره و راهنمایی مشاغل خانگی
طراحی نظام ثبت‌نام، حمایت و ارتباط مستمر با مشاغل خانگی
مشاغل خانگی و توسعه گردشگری در حوزه صنایع دستی
تشکیلات صنفی مشاغل خانگی – سازماندهی غیردولتی
مشاغل خانگی در مناطق شهری و روستایی
مشاغل خانگی و کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت
موانع راه‌اندازی مشاغل خانگی (مجوزها و راه‌کارهای رفع آن)
ارزش توسعه مشاغل خانگی در محاسبه اقتصادی