نخستین همایش ملی شادکامی

نخستین همایش ملی شادکامی

Happiness Conference

نخستین همایش ملی شادکامی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده در شهر زاهدان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
بررسی نقش و جایگاه شادکامی در بهداشت روانی، تعلیم و تربیت، ورزش و تندرستی

محورهای تخصصی:

شادکامی و :
1. تعلیم و تربیت
· طراحی آموزشی
· روشهای تدریس
· مدیریت
· محیط یادگیری
· مربی

2. بهداشت روانی
· معنویت
· خانواده و محیط
· آسیب شناسی
· روابط بین فردی
· رویکردهای ذهنی و عینی

3.ورزش و تندرستی
· ورزش همگانی و تفریحات سالم
· ورزش حرفه ای
· ورزش مدارس و دانشگاهها
· زنان و فعالیت بدنی
· سالمندی و ورزش