اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲ تا ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید.


محورهای همایش:

- دستاوردهای جدید در آزمایش‌های خاک و سنگ
- کاربرد نتایج تحقیقات و فن‌آوری های نوین
- نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار
- زمین شناسی مهندسی و زمین گرمایی (ژئو ترمال)
- مطالعات موردی و پایش ژئوتکنیکی سازه‌های مهندسی
- روش‌های بهسازی زمینهای مسئله‌دار
- اندرکنش خاک و سازه
- کاربرد مهندسی ژئوتکنیک در شبکه های آبیاری و زهکشی
- گودبرداریها و سازه های زیرزمینی و روشهای پایدار سازی
- ژئوتکنیک لرزه ای و مقاوم سازی لرزه ای
- حفاری در دریا و ژئوتکنیک سازه های دریایی
- ژئوتکنیک زیست محیطی
- مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک در ژئوتکنیک
- شالوده های عمیق و نیمه عمیق
- سدهای خاکی و سنگریزه ای
- مسائل خاص ژئوتکنیکی استان اردبیلمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک