نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»، آبان ماه 97

نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»

The First National Conference on "Strategic Foresight in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies"

پوستر نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»

نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای» مراجعه فرمایید.


گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان با کمک اساتید،  اندیشمندان و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم جغرافیایی بر آن است تا با  میزبانی خود در نخستین همایش ملّی«آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای» تلاشی هر چند کوچک در راستای آینده نگاری علوم جغرافیایی بر دارد. امید است این تلاش با کمک، همیاری و همفکری همه عالمان و اندیشه ورزان این حوزه، به نتایج خوب و مثمر ثمری دست یابد. لذا دیار کریمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان (یادگاری از میراث بزرگمرد تاریخ، مرحوم مهندس علیرضا افضلی پور و همسر گرامی شان بانو فاخره صبا) در روز چهارشنبه، مورّخ  23 آبان ماه 1397، میزبان شما عزیزان فرهیخته خواهد بود.

 

پنل ها و محورهای همایش:

 پنل 1) آینده نگاری آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط

2- آینده نگاریِ جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کلان ملی

3- آینده نگاریِ آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار

4- آینده نگاریِ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان

5- آینده نگاریِ آینده نگاریِ آمایش سرزمین و دفاع غیرعامل (ملاحظات دفاعی – امنیتی)

6- تحلیل و نقد جغرافیاییِ برنامۀ پنجم و ششم توسعه

7- آینده نگاریِ جایگاه توریسم در آمایش سرزمین

8- آینده نگاریِ سیاست گذاری و خط مشی گذاری فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آیندۀ صنعت گردشگری

9- آینده نگاریِ توریسم علمی و جایگاه آن در توسعۀ کشور

10- آینده نگاریِ طرح های توسعۀ گردشگری در سطوح محلّی، ملّی، منطقه ای و بین المللی

11- مطالعات تطبیقی سیاست های توسعۀ گردشگری دنیا برای بومی سازی در ایران

12- عوارض جهل جغرافیایی (Geographical Ignorance) بر کُند شدن روند توسعه یافتگی

13- آینده نگاریِ توسعۀ روش های نوین در تحقیقات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

پنل 2) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ توسعه پایدار شهری 

2- آینده نگاریِ شهرهای ایرانی- اسلامی

3- آینده نگاریِ شهرهای طبیعت گرا

4- آینده نگاریِ سنجش درجۀکیفیت زندگی و برنامه ریزی شهرهای سالم

5- آینده نگاریِ کاربری اراضی در شهرها

6- آینده نگاریِ برنامه ریزی شهرهای جدید (عملکرد، مکان یابی و ارزیابی)

7- آینده نگاریِ ارزیابی طرح های شهری و فرا شهری 

8- آینده نگاریِ هوشمندسازی شهرها و ساخت شهرهای هوشمند

9- آینده نگاریِ توسعۀ شهرهای سایبرنتیک

10- آینده نگاریِ روند برنامه ریزی شهری 

11- آینده نگاریِ مسائل و مشکلات کلانشهرها ئ شهرهای بزرگ

12- آینده نگاریِ نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ناحیه ای و منطقه ای

13- آینده نگاریِ فضای سبز شهری

14- آینده نگاریِ توریسم شهری و بوم گردی در شهرهای کوچک و متوسط

15- آینده نگاریِ معماری سنّتی و مدرن و توریسم شهری

16- آینده نگاریِ طرح های راهبردی – ساختاری توسعۀ شهری (CDS) 

17- آینده نگاریِ برنامه ریزی های مشارکت های مدنی شهروندان

18- آینده نگاریِ برنامه ریزی مسکن شهری

19- آینده نگاریِ تسهیل گری در محلات شهری

20- آینده نگاریِ حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

21- آینده نگاریِ نظریه ها و مدل های توسعۀ شهری با تأکید بر رشد پراکنده و رشد هوشمند

22- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیتا و برنامه ریزی شهری

پنل 3) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ برنامه ریزی روستایی

2- آینده نگاریِ توسعه پایدار روستایی

3- آینده نگاریِ توریسم روستا، بوم گردی و خانه های اکولوژیکی

4- آینده نگاریِ مسکن پایدار روستایی 

5- آینده نگاریِ توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی

6- آینده نگاریِ رویارویی سنّت و مدرنیته در قلمرو برنامه ریزی روستایی

7- آینده نگاریِ هویت روستایی

8- آینده نگاریِ روابط شهر و روستاهای پیرامونی

9- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پنل 4) آینده نگاری در حوزۀ اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ اقلیم و جایگاه آن در آمایش و توسعۀ کشور 

2- آینده نگاریِ تغییر اقلیم و مدل سازی های اقلیمی

3- آینده نگاریِ پیشرفت های تکنولوژیکی در شناسایی اقلیم دیرینۀ مناطق مختلف

4- آینده نگاریِ اقلیم کشاورزی در ایران

5- آینده نگاریِ اقلیم و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران

6- آینده نگاریِ اقلیم شناسی ماهواره ای و ظرفیت های آن

7- آینده نگاریِ اقلیم و حمل و نقل

8- آینده نگاریِ اقلیم و آب و استفاده از ظرفیت های نوینِ آب هایِ اقلیم بنیاد

9- آینده نگاریِ اقلیم و صنعت گردشگری

10- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات اقلیم شناسی

پنل 5) آینده نگاری ژئومورفولوژی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ جایگاه ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین

2- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی

3- آینده نگاریِ پالئو ژئومورفولوژی

4- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی نواحی کارستی

5- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و توسعۀ پایدار در نواحی شهری و روستاییِ ایران

6- آینده نگاریِ فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط

7- آینده نگاریِ نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری و روستایی

8- آینده نگاریِ ژئومورفولوژیِ نواحی خشک و بیابانی

9- آینده نگاریِ مدلسازی در ژئومورفولوژی

10- آینده نگاریِ مطالعات نو زمین ساخت با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی (مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت ها)

11- آینده نگاریِ ژئومورفولوژی و صنعت توریسم

12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات ژئومورفولوژی

پنل 6) آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ جنبه های نظری و کاربردی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

2- آینده نگاریِ سازماندهی سیاسی فضا و قدرت

3- آینده نگاری وضعیت مرزهای سیاسی، فرهنگی و ...

4- آینده نگاریِ همگرایی های سیاسی در حوزه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس، دریای عمان و خزر

5- آینده نگاریِ بنیان های ژئوپلیتیکی در روابط خارجی

6- آینده نگاریِ مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران

7- آینده نگاریِ ژئوپلیتیک جهان اسلام و بیداری اسلامی

8- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک انرژی 

9- آینده نگاریِ هویت ها و ملیّت ها

10- آینده نگاریِ توریسم خارجی و اهمیت آن 

11- آینده نگاریِ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آب 

12- آینده نگاریِ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی 

13- آینده نگاریِ منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای

14- آینده نگاریِ جهانی شدن و محلی شدن

15- آینده نگاریِ کنوانسیون های زیست محیطی در سطح ملّی و بین المللی

16- آینده نگاریِ پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم

17- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

پنل 7) آینده نگاری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ نقش و کاربرد RS و GIS در تحقیقات و مطالعات علوم جغرافیایی و سایر علوم 

2- آینده نگاریِ زیرساخت داده های مکانی به منظور به روزرسانی نقشه های پایۀ جغرافیایی

3- آینده نگاریِ داده کاوی فضایی

4- آینده نگاریِ توسعۀ روش های مدلسازی و تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی روابط و مناسبات پیچیدۀ فضایی

5- آینده نگاریِ Geovisualization

6- آینده نگاریِ سیستم های همراه مکانی  Mobile GIS

7- آینده نگاریِ توسعۀ GIS در ادارات و سازمان ها

8- آینده نگاریِ Enterprise GIS

9- آینده نگاریِ سیستم های هوشمند مکانی

10- آینده نگاریِ سیستم های ترابری و  AVL 

11- آینده نگاریِ ژئودزی ماهواره ای

12- آینده نگاریِ بنبان های شناخت شناسی و توسعۀ روش های نوین در تحقیقات RS و GIS

پنل 8) آینده نگاری مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی و زیست - محیطی) در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارائه دهند، به شرح ذیل است:

1- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات طبیعی (با منشأ اقلیمی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ...)

2- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات انسانی (با منشأهای انسانی)

3- آینده نگاریِ شناسایی و مطالعات مخاطرات زیست – محیطی (با اهداف زیست – محیطی)

4- آینده نگاریِ شناسایی مخاطرات جدید

5- آینده نگاریِ استفاده از فرصت های نهفته در مخاطرات محیطی

6- آینده نگاریِ فناوری های نوین در سیستم های آگاهی دهنده، پایش و کنترل مخاطرات محیطی

7- آینده نگاریِ مدیریت ریسک و بحران

8- آینده نگاریِ پسماندها در محیط های شهری و روستایی

9- آینده نگاریِ بحران آب، خشکی، خشکسالی و تأثیرات مهاجرتی آن بر آیندۀ شهرها و روستاها

10- آینده نگاریِ نقش خلأهای مدیریتیِ مکانی بین مناطق سیاسی و اداری (استان ها، شهرستان ها و بخش ها) در عدم توجه به مخاطرات زیست – محیطی مشترک

پنل 9) آینده نگاری در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و سایر موضوعات آزاد در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای

این پنل مخصوص اساتید برجسته و صاحبان اندیشۀ علوم جغرافیایی است که ممکن است در حوزۀ انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و یا خارج از پنل های هشت گانه فوق، ایده ها یا موضوعات جدیدی داشته باشند که تمایل دارند در این همایش ارائه دهند.

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»