اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

1st Annual Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
· توسعه مفهوم کار آفرینی در سطح کشور
· بحث و بررسی چالش ها و فرصت های توسعه کار آفرینی در کشور
· تبادل تجربیات کار آفرینی بین علاقه مندان و سیاست گذاران توسعه کارآفرینی
· بررسی چالش های دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرینی در فرآیند ایجاد کسب و کار
. تبادل دانش و اطلاعات در مورد راهکارهای موجود در راه ارتقای کارآفرینی و تقلیل بیکاری در کشور
.  شناسایی چربش های موجود و پتانسیل های کارآفرینی در کشور
. توسعه مفهوم نوآوری در سطح نظام اداری
. بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها
. معرفی نوآوری به عنوان ابزار کسب مزیت رقابتی
.  تبیین نقش و جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی
. شناسایی موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
. شناسایی چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
. شناسایی فرصت های و چالش های اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان فارس