اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات کنفرانس:

منابع میدانهای الکترومغناطیسی
کاربردهای میدانهای الکترومغناطیسی
اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی
سازگاری الکترومغناطیسی
روش های اندازه گیری و کاهش میدانهای الکترمغناطیسی
استاندارد سازی و مسائل حقوقی
سایر زمینه های مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی