همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره)

همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره)

پوستر همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره)

همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر کرج برگزار گردید.


محورهای همایش:

- ازدواج
- اشتغال
- آموزش مهارتهای زندگی
- بهداشت و سلامت روان
- ارتقاء سطح تحصیلی