نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی

نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی

The first conference on new perspectives in ELT, Linguistics and Literature

نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ تا ۷ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.