کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی وعناوین فرعی کنفرانس آموزش مهندسی در 1404:

1- سیاستگذاری و عوامل محیطی
    1-1- پیش بینی وضعیت جامعه در 1404
    1-2- مبانی نظری سیاستگذاری علم و فناوری در مهندسی
    1-3- نقش ساختارهای سازمانی محیط های آموزشی در آموزش مهندسی
    1-4- اخلاق مهندسی و اخلاق سازمانی
    1-5- آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست
    1-6- نقش انجمن های علمی در توسعه آموزش مهندسی

2 – گذشته، حال و آینده
    2-1- تاریخ علوم مهندسی
    2-2- بررسی وضعیت فعلی آموزش مهندسی
    2-3- آینده آموزش مهندسی در جهان
    2-4- آینده آموزش مهندسی در ایران و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب آن
    2-5- اولویت های آموزش مهندسی در 1404
    2-6- توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی در کشور
    2-7- آینده آموزش مهندسی از طریق مجازی، در ایران و جهان
    2-8- آینده دانشکده ها و دانشگاههای مهندسی در ایران

3- ارتباط آموزش مهندسی با صنعت و اقتصاد
    3-1- اهمیت آموزشهای ضمن کار در توسعه صنایع و خدمات مهندسی در ایران
    3-2- آموزش مهندسی و اشتغال در ایران
    3-3- ارتباط صنعت با آموزش مهندسی
    3-4- ارزیابی کارایی مهندسان در صنعت
    3-5- جایگاه آموزش مهندسی در الگوی توسعه اقتصادی کشور
    3-6- تعیین نیازهای کمی و کیفی اقتصاد ایران به نیروهای مهندس کارآمد

4- پژوهش ، فناوری و نوآوری
    4-1- آموزش مهندسی پژوهش محور
    4-2- کاربرد فناوری های نوین در آموزش مهندسی
    4-3- نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای آموزش مهندسی
    4-4- کاربرد فناوری اطلاعات و دانش در آموزش مهندسی
    4-5- خلاقیت و نوآوری در آموزش مهندسی
    4-6- برنامه های آموزشی بین رشته ای
    4-7- تکنیک های تبدیل ایده به محصول
    4-8- روزآمدسازی دانش استادان

5- همکاری های بین المللی
    5-1- جایگاه کشورهای منطقه در آموزش مهندسی
    5-2- مقایسه تطبیقی آموزش مهندسی در ایران و جهان
    5-3- آموزش مهندسی با توجه به مزیت های ملی، منطقه ای و جهانی
    5-4- جلب همکاری های ملی، منطقه ای و جهانی در آموزش مهندسی

6- ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی
    6-1- نیازسنجی در آموزش مهندسی
    6-2- استاندارد سازی، سنجش، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش مهندسی
    6-3- مکانیزم های ارزیابی درونی و برونی در گروههای آموزشی
    6-4- ساختارسازی برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی
    6-5- بازدهی آموزش مهندسی در ایران
    6-6- آسیب شناسی و چالشهای آموزش مهندسی
    6-7- توسعه فرایندهای تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی
    6-8- جایگاه آموزش های راهبردی و میان رشته ای د رآموزش مهندسیمقالات پذیرش شده در کنفرانس آموزش مهندسی در 1404