هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی

هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی

هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شهر تبریز برگزار گردید.


هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور بر اساس محوریت « تاثیر سیاستهای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی بر صادرات غیر نفتی کشور » در تبریز با محورهای فرعی ذیل برگزار خواهد شد .

  1. تبیین اهداف و آثار سیاستهای حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی در ارتباط با توسعه صادرات غیر نفتی .
  2. ظرفیتها و اهداف و شاخصهای برنامه پنجم برای تحقق حمایت از تولید ملی .
  3. برنامه پنجم و حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی و نقش آن در زمینه توسعه صادرات 
  4. تاثیر سیاستهای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی در تحقق اهداف چشم انداز .
  5. نقش سیاستهای بانکی (پولی ، ارزی) در حمایت از تولید ملی ، کارو سرمایه ایرانی و تاثیر آن در توسعه صادرات غیر نفتی.
  6. نقش سیاستهای اقتصادی وزارت امور خارجه (کنسولگریها و رایزنیهای بازرگانی ) در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی .
  7. نقش هماهنگ کننده قوای سه گانه (مقننه – قضائیه – مجریه ) در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی .
  8. نقش نهادها و سازمانهای نظارتی در تحقق اهداف حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی.