کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ توسط ،University of Szczecin وInternational Center of Academic Communication (ICOAC) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی