اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی

The first national conference on psychology and quality of life

پوستر اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی

اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی