نخستین کنگره بین المللی دانشگاه بدون دخانیات (سیاست ها، برنامه ها و اقدامات)، خرداد ماه ۱۴۰۳

نخستین کنگره بین المللی دانشگاه بدون دخانیات (سیاست ها، برنامه ها و اقدامات)

International congress on Tobacco-free Campuse

پوستر نخستین کنگره بین المللی دانشگاه بدون دخانیات (سیاست ها، برنامه ها و اقدامات)

نخستین کنگره بین المللی دانشگاه بدون دخانیات (سیاست ها، برنامه ها و اقدامات) در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید.