اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی

اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی

The First Conference on International Trade Challenges in Iranian Legal System

پوستر اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی

اولین همایش چالشهای تجارت بین الملل در نظام حقوقی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۳ تا ۷ خرداد ۱۳۹۳ توسط اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای همایش

 

-  قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی

- فنون مذاکره در انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی

- نقش امنیت در توسعه تجارت بین‌الملل

- اعتبارات اسنادی و مشکلات پرداخت در تجارت بین ­الملل

- تعارض قوانین در دعاوی تجاری بین‌المللی

- نقش وکالت و مشاوره در تجارت بین‌الملل

- داوری تجاری بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری

- قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌­المللی، قراردادهای نفت و گاز

- بسترهای حقوقی توسعه تجارت بین‌­­الملل

- تجارت بین‌­الملل در پرتو تحریمهای بین­‌المللی

- شرکتهای چند ملیتی