ششمین کنفرانس بین المللی و هجدهیمن کنفرانس ملی ژنتیک ایران، خرداد ماه ۱۴۰۳

ششمین کنفرانس بین المللی و هجدهیمن کنفرانس ملی ژنتیک ایران

6th International & 18th National Iranian Genetics Congress

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی و هجدهیمن کنفرانس ملی ژنتیک ایران

ششمین کنفرانس بین المللی و هجدهیمن کنفرانس ملی ژنتیک ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.