دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش

دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش

2nd Conference on Fire Protection of Buildings

دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ تا ۲ اسفند ۱۳۸۵ توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش