دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

2nd Conference on E-learning in Medical Education

دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش عبارتند از:

- نیازسنجی در یادگیری الکترونیکی
- طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی
- فرآیند «یاددهی- یادگیری» در یادگیری الکترونیکی
- تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی
 -ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی
- مدیریت آموزشی در یادگیری الکترونیکی
- نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی
- ارائه تجربیات دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه یادگیری الکترونیکی
- و ...