دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

2nd National conference on climate change and engineering sustainable agriculture and natural resources

پوستر دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محور اول :
-تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت؟
-نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم
-علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
-مدل های تعیین اثرات تغییر اقلیم
-مدل های پیش بینی تغییر اقلیم
-شناخت سامانه تغییر اقلیم
-روند یابی شرایط جوی و پدیده تغییر اقلیم
-اقدامات جهانی در قبال تغییر اقلیم
-سنجش از دور و تغییر اقلیم
 
محور دوم:
-اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی
-اثرات تغییر اقلیم برجنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
-اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست
-توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
-پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
-تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی
 
محور سوم :
-اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
-سازو کارهای کاهش گازهای کربن و متان
-گرمایش زمین و تغییر اقلیم
-تغییر اقلیم وترسیب کربن
-قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم
-تغییر اقلیم و چالش منابع آب
-تغییر اقلیم و مدیریت ریزگرده ها
 
محور چهارم :
-مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
-اثرات تغییر اقلیم در پدیده خشکی و خشکسالی
-اثرات تغییر اقلیم در حال و آینده
-اثرات اقتصادی اجتماعی تغییر اقلیم
-نقش و جایگاه انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم
-تغییر اقلیم و رسالت آموزش ، ترویح، و رسانه های عمومی 
-هیدرو اقلیم
 
محور پنجم: (کشاورزی)

- مهندسی زراعت با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی
-مهندسی باغداری با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی 
-روش های نوین مهندسی بهره وری از منابع آب
-سیستم ها و روش های نوین آبیاری در مهندسی کشاورزی و باغبانی
-مدیریت جامع منابع آب در حوزه ها
-سیستم های کم آبیاری درمهندسی زراعت و باغبانی
-مدیریت اراضی زراعی و باغی در فصول گرم و خشک
-معرفی گونه های مقاوم به مناطق گرم و کم آب
-دیم کاری ومهندسی مدیریت اراضی زراعی و باغی در خشکسالی
-مدیریت خشکسالی و مقابله با خشکی
-روش های کاهش سطح تبخیر
-حفظ و نگهداری آب و مقابله با بحران کم آبی
-روش های افزایش راندمان و بهروری آب در شرایط خشکی
 
محور ششم: (منابع طبیعی)
-روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از  جنگلها
-روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از مراتع
-مهندسی مدیریت حوزه های آبخیز و آبخیزداری
- مهندسی مدیریت مناطق بیابانی و بیابان زدائی 
- مهندسی مدیریت بهره وری از طبیعت و گردشگری
-مدیریت منابع اراضی و مدل سازی
-ترویج ، آموزش و مشارکت مردمی  مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی