همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری و انجمن علمی حقوق پزشکی در نظر دارند همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری را در 29 و 28 اردیبهشت ماه 1389 برگزار نمایند. محورهای این همایش عبارتند از: ایمنی زیستی، مهندسی ژنتیک و استاندارد. از اینرو به منظور بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی هر یک از محورهای تعیین شده برای همایش به شرح ذیل، از کلیه صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان، اندیشمندان و فعالان عرصه حقوق زیست فناوری جهت همکاری، مشارکت و ارائه مقاله دعوت بعمل می آید . اهداف : · فراهم نمودن امکان هم اندیشی میان صاحبنظران حقوق، اخلاق و استاندارد در زیست فناوری و ایجاد و تحکیم تعامل میان آنها · فرهنگ سازی و تعمیق دانش حقوق زیست فناوری و اخلاق زیستی در کشور · طرح موضوعات نوین، جهت دهی به تحقیقات، شناسایی اولویت های تحقیقاتی و زیرساختارهای مورد نیاز در زمینه های حقوق زیست فناوری، اخلاق زیستی و استاندارد های زیست فناوری محورهای همایش : •ایمنی زیستی •مهندسی ژنتیک •استانداردهای زیست فناوری موضوعات قابل بررسی : 1- ظرفیت های قانونی در عرصه های ایمنی زیستی و مالکیت فکری در زیست فناوری 2- طرق تضمین "حق بر سلامت" در ایمنی زیستی 3- اصل "محرمانگی" در نحوه رها سازی و موضوع "شرایط اضطراری" در ایمنی زیستی 4- مکانیزم داوری در خصوص رسیدگی به شکایات ناظر بر تخلفات ایمنی زیستی 5- سیاست قضایی و کیفری برای تخلفات و جرایم مربوط به مهندسی ژنتیک 6- تضمینات حقوقی و اخلاقی پژوهشگران و کاربران در عرصه مهندسی ژنتیک 7- مسئولیت پذیری و جبران خسارت در مهندسی ژنتیک 8- پروتکل کارتاهنا، تجارت و حمل و نقل محصولات تراریخته 9- برچسب گذاری محصولات تراریخته و حقوق مصرف کننده 10- حقوق محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی 11- تجاری سازی دستاوردهای زیست فناوری و حقوق رقابتی 12- حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراعات در زیست فناوری 13- موازین بین المللی حقوق زیست فناوری، اخلاق زیستی و مطالعات تطبیقی 14- حقوق و اخلاق زیستی در سند ملی زیست فناوری، سیاست های کلی نظام،‌ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های توسعه 15- چالشهای حقوقی و اخلاقی تحقیقات پیرامون اعضاء و عناصر متشکله بدن انسان 16- استاندارد های مورد نیاز برای محصولات، تجهیزات، تاسیسات، روش ها و فرایند های مهندسی ژنتیک 17- مهندسی ژنتیک و چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن