همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

Survey of Texts and Refrences on Philosophy, Kalam, religion and Mysticism (ASMA)

همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۴ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شهر قم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان