چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

04th Aerospace Safety Conference

چهارمین همایش ایمنی هوانوردی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۶ تا ۷ بهمن ۱۳۸۶ توسط پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ایمنی هوانوردی