سومین همایش ایمنی هوانوردی

سومین همایش ایمنی هوانوردی

03rd Aerospace Safety Conference

سومین همایش ایمنی هوانوردی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۴ تا ۲۷ آذر ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ایمنی هوانوردی