همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

پوستر همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط معاونت وزارت راه و شهرسازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین ۹تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط معاونت وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با همکاری دو دانشگاه تهران و مازندران برگزار می شود.

 

اهداف همایش:
-دسترسی به چشم‌اندازی روشن در خصوص مدیریت خردمندانه فضای سرزمین
-ارزیابی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در مدیریت فضای سرزمین
-توجه به هم افزایی نقش بخش های مختلف حاکمیت در مدیریت منابع طبیعی و محیط مصنوع
-ترویج و آگاهی بخشی در خصوص چالش ها و راهبردهای مدیریت فضای سرزمین
-بهره گیری از ظرفیت جامعه علمی به منظور مدیریت خردمندانه و تحقق توسعه پایدار
-بررسی توزیع فعالیت و اسکان در پهنه سرزمین
-جامع نگری، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سازماندهی فضای کل کشور
-برقراری عدالت فضایی در پهنه سرزمین در جهت نیل به کارآیی بهینه
-تعیین چالش های برنامه ریزی و مدیریت بهینه بهره برداری پایدار از فضای سرزمین

 

محورهای همایش:

-روندها و الگوهای تغییرات کالبدی و زیست‌محیطی ( با تأکید بر تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگلی) در شهرها و نواحی پیرا شهری با تأکید بر استان‌های شمالی کشور

-روندها و چالش‏های جمعیت شناختی و جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‏گیری چالش‏های کالبدی و زیست‌محیطی

-روندها و چالش‏های اقتصادی و مالی مؤثر بر شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین

-نقش نهادها و نظام‌های سیاست‌گذاری، اجرا و کنترل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‏ای (دولتی و عمومی) در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

-نقش طرح‌های ملی،منطقه‌ای و محلی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

-تحلیل نقش نظام‌های مدیریت و حکومت‏ محلی و فرا‏محلی در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضای سرزمین.

-مالیه ناپایدار شهری و روستایی و تأثیر آن بر روند فزاینده تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در سطوح شهری و پیرا شهری

-وجود تفرق در مدیریت قلم رویی و نقش آن در شکل‏گیری الگوی موجود مدیریت فضایی

-نقش نهادهای جامعه مدنی در مدیریت خردمندانه فضای سرزمین