کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان

کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان

International Congress on New Advances in Pediatric Infectious Diseases

کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان در تاریخ ۲۴ اردبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


موضوع اصلی کنگره:

- تازه های عفونی کودکان