نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

نخستین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- پایه

- تجارت

- راهبردها و راهکارهای ارتقا شهرداری

- الزامات و زمینه های ارتقای شهرداری

- چالش ها

- ترسیم وضعیت مطلوب شهرداری

- قدرت، امنیت و سیاست شهری