همایش ملی انار

همایش ملی انار

همایش ملی انار در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر فردوس برگزار گردید.


 

محورهای همایش:اقتصاد و بازار انار
تکنولوژی تولید و به زاراعی
فیزیولوژی انار
اصلاح و بیو تکنولوژی انار
آفات و بیمار یهای انار
موارد دیگر مرتبط

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی انار