پنجمین همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان "هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین"، اسفند ماه ۱۴۰۲

پنجمین همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان "هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین"

the 5th Annual International Conference of the Iranian World Studies Association"Artificial Intelligence and New Diplomacies"

پوستر پنجمین همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان "هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین"

پنجمین همایش بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان "هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین" در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،انجمن ایرانی مطالعات جهاندانشکده مطالعات جهان در شهر تهران برگزار گردید.