کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

International Congress of Contemporary Architecture and Urbanism in Islamic Countries

پوستر کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی