چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

4th Conference of Underwater Science and Technology

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۶ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا