دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

Iran International Zeolite conference

دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران