نخستین همایش زنان و زندگی شهری

نخستین همایش زنان و زندگی شهری

نخستین همایش زنان و زندگی شهری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران - همکاری معاونت برنامه ریزی و تو در شهر تهران برگزار گردید.


ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه‏ی شهری شهرداری نخستین همایش زنان و زندگی شهری را برگزار می نماید. از تمامی اساتید محترم، صاحب نظران، محققین و دانشجویان گرامی در حوزه های مختلف علوم  اجتماعی، مدیریت، برنامه ریزی شهری، محیط زیست، معماری و شهرسازی و سایر رشته های مرتبط جهت ارایه‏ی مقاله و شرکت در این همایش دعوت به‏عمل می آید.
 
محورهای همایش:
 
زنان، حقوق شهروندی و مدیریت شهری

 • حقوق شهروندی زنان
 • نگرش های مدیران شهری نسبت به زنان
 • نگرش زنان به مدیریت شهری
 • مشارکت زنان شهری در مدیریت خانواده
 • مشارکت زنان در مدیریت محله های شهری
 • مشارکت زنان در مدیریت شهری
 • نقش سازمان های مدنی زنان در مدیریت شهری
   
  زنان و اقتصاد شهری
 • زندگی اقتصادی زنان در شهر (با تأکید بر اشتغال، درآمد و پس انداز)
 • کارآفرینی زنان در شهر
 • زنان و اقتصاد اجتماعی در شهرها
 • فعالیت های نامحسوس اقتصادی زنان در محیط های شهری
   
  زنان و فضاهای عمومی شهری
 • فضاهای عمومی وکیفیت زندگی شهری زنان
 • زنان و فضاهای عمومی شهری در مقیاس محلی
 • زنان و طراحی محیطی- فضائی شهر 
 • زنان و دسترسی به فضاهای شهری
 • زنان و بهره برداری از فضاهای شهری
   
  زنان، امنیت و آسیب های اجتماعی
 • زنان و آسیب های ناشی از زندگی شهری
 • زنان شهری و مسائل زندگی خانوادگی (خشونت ، طلاق و...)
 • جرائم زنانه در محیط های شهری
 • زنان، بزه دیدگی و ناامنی در شهر
 • نقش زنان در کاهش آسیب های زندگی شهری
   
  زنان و سرمایه ی اجتماعی
 • عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی زنان شهری
 • مشارکت زنان شهری در سازمان های اجتماع محور
 • مشارکت زنان شهری در سازمان های مدنی
 • نقش زنان در تقویت سرمایۀ اجتماعی در شهر
 • بررسی وضعیت انزوا و تنهائی زنان در شهر
   
  زنان و فرهنگ شهری
 • سبک زندگی زنان در شهر
 • اوقات فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در شهر
 • نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ شهری
 • وضعیت و نقش زنان شهری در تحولات فرهنگ خانواده، فرهنگ محله ای و فرهنگ شهری
 • سرمایۀ فرهنگی زنان درشهر
 • زنان و میراث فرهنگی شهر
 • زنان شهری و آسیب های فرهنگی
   
  زنان، سلامت و محیط زیست شهری
 • زندگی شهری و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان در شهر
 • نقش زنان شهری در سلامت خانواده
 • سهم زنان شهری در اداره نهادهای مردم نهاد زیست محیطی و حوزه سلامت
 • مشارکت زنان شهری در تولید و نگهداشت فضاهای زیست محله‏ای